Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Ana Sayfa 9 Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
METAL OKSİT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI
 1. Politikanın Hazırlanma Amacı

Metal Oksit Kimya Sanayii Anonim Şirketi (“Metal Oksit”) olarak faaliyetlerimiz kapsamında temas ettiğimiz kişilerin mahremiyetine ve kişisel verilerinin korunmasına önem vermekteyiz. Bu çerçevede işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (“Politika”) ile tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri, kişisel verilerin işlenmesinde esas aldığımız ilkeler, kişisel verilerin işleme şartları – hukuki sebeplerine- ilişkin açıklamalar, kişisel verilerin aktarılması şartları, veri güvenliğine ilişkin aldığımız teknik ve idari tedbirler, veri konusu kişi grupları ve ilgili kişilerin hakları ve başvuru yolları konusunda bilgi vermeyi hedeflemekteyiz.

Öte yandan, veri konusu kişi grupları özelinde işlenen kişisel veri kategorilerini, toplama yöntemlerini, işleme amaçlarını, hukuki sebeplerini, verilerin aktarıldığı alıcı gruplarını da Politikamızın ilerleyen bölümlerinde bulabilirsiniz.

İşbu Politika Metal Oksit tarafından düzenli olarak güncellenecek ve güncel versiyonu internet sayfamızda yayımlanacaktır.

 

 1. Tanımlar
 • İşbu Politikada geçen ifadeler aşağıdaki anlamını haiz kabul edilecektir.

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim Hâle Getirme

Kişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi

Elektronik Ortam

Kişisel Verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar

Fiziksel Ortam

Elektronik Ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel

vb. diğer ortamlar

İlgili Kişi

Kişisel Verisi işlenen gerçek kişi

Kanun

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir Veri Kayıt Sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

 

Kişisel Veri İşleme

Envanteri

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları Kişisel Verileri İşleme faaliyetlerini; Kişisel Verileri İşleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve Kişisel Verilerin İşlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen Kişisel Verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter

Kişisel Veri Aktarımı

Taraflarca sözlü, yazılı, Elektronik Ortamda ve sair yollarla gerçekleştirilen Kişisel Veri Aktarımı

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

Periyodik İmha

Kanunda yer alan Kişisel Verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya Anonim Hale Getirme İşlemi

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi

VERBİS

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

Veri İşleyen

Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel Verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, Veri Kayıt Sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

 

 1. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Veri konusu kişi grubu özelinde işlenen kişisel veri kategorilerine verbis.kvkk.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Esas Alınan İlkeler

Metal Oksit olarak tüm kişisel veri işleme faaliyetlerimizde aşağıda yer alan ilkelere uygun hareket edilmektedir.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Metal Oksit tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetleri başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanun olmak üzere hukuka ve dürüstlük kuralına uygun gerçekleştirilmektedir.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Metal Oksit tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olması için iş süreçleri çerçevesinde veri kayıt sistemi içerisinde güncellemeler yapılmaktadır. Öte yandan ilgili kişilere tanınan başvuru hakkı ile ilgili kişilerin verilerini doğru ve güncel hale getirmesi imkânı sağlanmaktadır.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Metal Oksit tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları kişisel veri işleme envanteri ile tespit edilmiş, meşruiyeti sorgulanmış ve işleme amaçları işbu Politika ve ilgili aydınlatma metinleri ile ilgili kişilerin bilgisine sunulmuştur.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Metal Oksit tarafından işlenen kişisel veriler, ilgili kişisel veri işleme faaliyetinin gerçekleştirilmesiyle ilgili, bununla sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Bu hususta Metal Oksit tarafından veri minimizasyonu ilkesi benimsenmiş olup, yalnızca ilgili amacın gerektirdiği kadar kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Metal Oksit tarafından işlenen kişisel veriler, Metal Oksit Saklama ve İmha Politikasında belirlendiği üzere ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

 

 1. Kişisel Veri İşleme Şartları/Hukuki Sebeplere İlişkin Açıklamalar

Metal Oksit tarafından ilgili kişilere ait kişisel veriler aşağıda belirtilen şartların varlığı halinde ilgili kişilerin açık rızası temin edilmeksizin, bu şartların dışında ise ilgili kişilerin açık rızası temin edilerek işlenmektedir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kanun’un 6’ıncı maddesinde tanımlanmış olan ve daha sıkı koşullarda işlenmesi öngörülen sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler; kanunlarda öngörülen hallerde sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak (i) kamu sağlığının korunması, (ii) koruyucu hekimlik, (iii) tıbbî teşhis, (iv) tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve (v) sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

İlgili kişi kategorileri özelinde kişisel verilerin hangi işleme şartı/hukuki sebebe dayanılarak işlendiğine dair ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki bölümlerde bulabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen şartların var olmadığı ve açık rıza temin edilmesi gereken haller açısından, yukarıda ifade edilen Kişisel Verilerin İşlenmesinde Esas Alınan İlkelere uygun olmak kaydıyla, Metal Oksit tarafından ilgili kişi kategorileri özelinde açık rıza metinleri hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması/Yurtdışına Aktarılması Şartları

Metal Oksit tarafından Kanun’un 8’inci maddesinin sınırları dahilinde, kişisel veriler ancak yukarıda Kişisel Verilerin İşleme Şartları/Hukuki Sebeplere İlişkin Açıklamalar bölümünde belirtilen istisnaların varlığı halinde kişinin açık rızası temin edilmeksizin aktarılmakta, bunun dışındaki hallerde ise kişinin açık rızası temin edilmektedir.

Metal Oksit tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin temini adına veri paylaşımlarında, kişisel veri aktarımında bulunulan üçüncü taraflardan veri güvenliğinin teminine ilişkin taahhütler alınmakta ve veri aktarımı güvenli yollarla yapılmaktadır.

Kişisel verilerin bir başka veri sorumlusundan temin edildiği hallerde, ilgili veri sorumlusu işbu Gizlilik Politikasında yer alan bilgiler konusunda ilgili kişinin bilgilendirilmesinden ve bu bilgilerin gerek şirketimizle paylaşılması gerekse de burada belirtildiği şekilde yurtdışına aktarılması hususunda ilgili kişinin açık rızasının alınmasından sorumludur.

 

 1. Verilerin Güvenliğine İlişkin Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

İlgili kişilere ait kişisel verilerin gerek fiziksel gerekse de elektronik ortamlarda saklandığı süre zarfında veri güvenliğinin sağlanmasına azami derecede önem verilmektedir. Bu kapsamda Metal Oksit tarafından Kanun’un 12’inci maddesi ve uluslararası veri güvenliği standartları çerçevesinde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin güvenli bir biçimde imha edilmesi amacıyla gerekli idari ve teknik tedbirler alınmıştır.

Alınan idari ve teknik tedbirlerin listesine verbis.kvkk.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

 1. Veri Konusu Kişi Grupları

Metal Oksit tarafından kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıda bulabilirsiniz.

Veri Konusu Kişi Grubu

Çalışan

Çalışan Adayı

Tedarikçi Çalışanı

Tedarikçi Yetkilisi

Müşteri Şirket Yetkilisi

Ziyaretçi

Hissedar/Ortak

 

 

 

 1. İlgili Kişinin Hakları ve Başvuru Yolları

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz ve aşağıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Metal Oksit KVKK Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle kvkk@metaloksit.com adresi üzerinden bize iletebilirsiniz. Metal Oksit olarak talebinizi mümkün olan en kısa sürede değerlendirecek ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracağız.

 • Kişisel Verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel Verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

İşbu Metal Oksit Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, Metal Oksit Kimya Sanayii Anonim Şirketi tarafından 14.04.2023 tarihinde güncellenmiştir.

İletişim Bilgilerimiz

0262 290 91 10

0552 738 84 45

info@metaloksit.com

GEBKİM Demirciler OSB.

Nuri Türker Cad. No:6 Dilovası / KOCAELİ

Sosyal Medya Hesaplarımız

Bizimle İletişime Geçin...

1 + 1 =

METAL OKSİT 1975 yılında kurulmuş olup, Türkiye ve Ortadoğu’nun ilk çinko oksit üreticisidir. Edindiği tecrübe ile Türkiye’nin en üst kalite ve en yüksek kapasiteli çinko oksit üreticisi olmayı vizyonu haline getirmiştir.

1975’den Günümüze Gelen Tecrübe 
İşlerinize profesyonel çözümler arıyorsanız. Lütfen Bize Ulaşın.

Bizi Arayın

0262 290 91 10

E-Posta

info@metaloksit.com

Adres

Demirciler OSB. Nuri Türker Cad. No:6 Dilovası / KOCAELİ

Çalışma Saatlerimiz

09:00 / 17:00

Call Now Button